Pravidlá programu Grundfos Premium

 1. Prevádzkovateľom programu Grundfos Premium je spoločnosť Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o., sa sídlom Prievozská 4D, 82109 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri OR Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č. 540/B ďalej len (Prevádzkovateľ).
 2. Vernostný program Grundfos Premium je určený pre inštalatérov čerpadiel Grundfos a je zameraný na poskytovanie výhod inštalatérom, ktorí nakupujú u zmluvných obchodných partnerov Prevádzkovateľa.
 3. Program Grundfos Premium prebieha na území Českej republiky a Slovenskej republiky.
 4. Členom programu Grundfos Premium sa môže stať fyzická či právnická osoba, ktorá vykonáva na základe živnostenského listu živnosť „Vodoinštalatérstvo, vykurovanie“ (ďalej len „Inštalatér”). Za členov Grundfos Premium nie sú považované jednotliví zamestnanci firiem, ale samotná firma zastúpená kontaktnou osobou.
 5. Členom programu Grundfos Premium sa inštalatér stane, keď vyplní požadované údaje v registrácii na www.grundfospremium.sk a Prevádzkovateľ overí splnenie podmienok pre členstvo v Grundfos Premium z bodu 4 a členstvo schváli.
 6. Člen programu Grundfos Premium má možnosť získať odmeny za nákup čerpadiel Grundfos u zmluvných partnerov Prevádzkovateľa v časovo obmedzených akciách.
 7. Akcie začínajú 15. deň v mesiaci a trvajú do 10. dňa nasledujúceho mesiaca alebo do vyčerpania zásob odmien, pokiaľ nie je uvedené inak.
 8. Každá akcia má svoje podrobné pravidlá, ktoré sú vždy uvedené na webe www.grundfospremium.sk pri informáciách danej akcii.
 9. Registrácia do akcie prebieha na adrese www.grundfospremium.sk. Registráciou do akcie inštalatér súhlasí s podmienkami dané akcie. 
 10. Akcia prebieha iba u našich zmluvných partnerov v Českej republike a Slovenskej republike.
 11. Pre účely overenia splnenia podmienok akcie môže Prevádzkovateľ požadovať poskytnutie údajov ako dátum nákupu čerpadiel, typ zakúpených čerpadiel, miesto nákupu čerpadiel, doklad o nákupe čerpadiel. V prípade, že je požadovaný doklad o nákupe čerpadiel, je to iba z dôvodu overenia splnenia podmienok konkrétnej akcie a tento doklad je po ukončení akcie zmazaný.
 12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo overiť splnenie podmienok akcie Inštalatérom.
 13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo program Grundfos Premium kedykoľvek ukončiť, ako aj kedykoľvek ukončiť aktuálne prebiehajúcu akciu alebo zrušiť členstvo v Grundfos Premium inštalatérovi v prípade porušenia týchto pravidiel, zneužitie členstva v Grundfos Premium a ďalších závažných dôvodov.
 14. Tieto pravidlá programu Grundfos Premium a právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a členom programu Grundfos Premium, ako aj súvisiace právne vzťahy, sa riadia právnym poriadkom Českej a Slovenskej republiky.
 15. Tieto pravidlá sú vždy v aktuálnom znení umiestené na internetových stránkach www.grundfospremium.cz/sk/
 16. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez ďalšieho jednostranne meniť a upravovať tieto Pravidlá programu Grundfos Premium. Prípadné zmeny týchto Pravidiel sú účinné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.grundfospremium.cz/sk/
 17. Ochrana osobných údajov

Poskytnutím svojich osobných údajov prejavujete súhlas s týmito pravidlami a podmienkami. Súhlasíte, že Prevádzkovateľ smie zhromažďovať údaje poskytnuté pri vyplnení registračného formuláre.  Súhlasíte, že Prevádzkovateľ používa osobné údaje za účelom poskytnutia služieb v rámci Grundfos Premium a naplnení podmienok a pravidiel jednotlivých akciách na Grundfos
Premium. Prevádzkovateľ neukladá, neprenáša a ani žiadnym iným spôsobom nespracováva vaše osobní údaje, s výnimkou účelov vyššie vymenovaných. Spracovanie osobných údajov je nutné pre splnenie účelov zmienených vyššie a s platnosťou od 25. mája 2018 na základe Čl. 6, odst. 1 Obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) („GDPR“). 

Poskytnutia osobných údajov a Váš súhlas s ich spracovávaním je nevyhnutný k tomu, aby ste mali prístup k požadovaným službám v rámci programu Grundfos Premium. V prípade, že svoje osobné údaje neposkytnete, nebudete môcť tieto služby využívať.  Ak je spracovanie založené na súhlase, môžete hu kedykoľvek odvolať, to však nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov na základe vášho súhlasu ešte pred jeho odvolaním. 

Kde sú osobní údaje uložené a kam sa prenášajú?

Dátové súbory s vašimi osobnými údaji sú uložené na serveroch spoločnosti Poski.com s.r.o. sídlom 28. ríjna 1584/281,709 00 Ostrava - Hulváky, IČ 27791505, ktorá je spracovávateľom osobných údajov. 

Podrobnosti o správcovi a spracovávateľovi osobných údajov

Prevádzkovateľ je správcom osobných údajov zodpovedným za ich zabezpečenie a za ich využitia pre špecifické účely zmienené vyššie. Prevádzkovateľ môže osobné údaje predať spoločnosti Poski.com s.r.o., sa sídlom 28. ríjna 1584/281,709 00 Ostrava – Hulváky, IČ 27791505 v postavení spracovateľa osobných údajov a spracovávať ich k špecifickým účelom zmieneným vyššie, s čím vyjadrujete súhlas.  Prevádzkovateľ ako správca učinil všetky opatrenia, a to i vo vzťahu ku spracovateľovi, aby Vaše osobné údaje boli spracovávané iba v súlade s platnými predpismi, iba pre vyššie uvedené účely a v nevyhnutnom rozsahu, a aby boli chránené pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením. 

Doba uchovávania

Osobní údaje zhromažďované k vyššie uvedeným účelom budú uchovávané po dobu nevyhnutne nutnú k vyššie uvedeným účelom. Vaše osobné údaje nebudú udržované v tvare, ktorý by umožňoval vás identifikovať dlhšie, než je Prevádzkovateľom považované za nutné pre účely, ku ktorým boli zhromažďované a spracovávané, alebo než ich stanovuje platná legislatíva týkajúca sa doby uchovávania osobných údajov.

Ako môžete získať prístup ku svojim osobným údajom? /Vaše práva

Podľa príslušného zákona máte, okrem iného, tieto práva (podľa podmienok stanovených príslušným zákonom): (i) overiť si či, a aký druh Osobných údajov o vás uchovávame a mať k nim prístup, prípadne si vyžiadať kópiu týchto údajov, (ii) požiadať o opravu, doplnenie alebo vymazanie vašich Osobných údajov, ak sú nepresné alebo ak nie sú spracovávané podľa príslušných požiadaviek, (iii) požiadať nás o obmedzenia súboru, spracovania alebo použitia vašich Osobných údajov a (iv) za určitých okolností uplatniť námietku proti legitimite účelu spracovania vašich Osobných údajov a (v) požiadať o prenositeľnosť údajov.

Pokiaľ by ste si priali zistiť viac alebo chceli využiť jedno či viac vyššie uvedených práv, spojte sa s Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. odoslaním e-mailu na lkrchnakova@grundfos.com.